Има противоречие между официалните данни на Министерството на туризма за рекорден летен сезон и данните в отчета на дружеството.

Между септември и декември дружеството излиза на печалба, а летните месеци е на загуба. В края на третото тримесечие загубата на дружеството е в размер на 1,075 млн. лв., а към 31 декември тя намалява до 992 хил. лв. Между септември и декември дружеството е спечелило 83 хил. лв. За сравнение, към края на юни загубата за полугодието е в размер на 567 хил. лв., а към края на септември достига 1,075 лв. Това означава, че дружеството в разгара на сезона е на загуба от 508 хил. лв. Година по-рано загубата през същия период е 493 хил. лв., което означава на приблизително същото ниво. Въпреки това след силното първо и последно тримесечие на 2016 г. крайният резултат е два пъти по-малка годишна загуба спрямо 2015 г. - 992 хил. лв. загуба спрямо 2,2 млн. лв. загуба година по-рано. През 2016 г. реализираните приходи от дейността на „Слънчев бряг“ АД са с общ размер 2,580 млн. лв.Разходите са в размер на 3,526 млн. лв., като разходите за материали и външни услуги, които включват основно разходи за поддръжката на комплекса, бележат намаление със 168 хил. лв. в сравнение с 2015 г.

„Синтетика“ АД е продало изцяло инвестицията си в предприятието „Еврохотелс“ АД, гр. Самоков, ж.к. Комплекс Боровец, хотел „Ела“, равняваща се на 97,80% от капитала на дружеството. От дружеството обясниха решението си с това, че „Еврохотелс“ осъществява хотелиерска дейност, която е странична спрямо средносрочните приоритети на „Синтетика“. Сключената сделка е за продажба на 1 822 002 обикновени поименни акции с право на глас, представляващи приблизително 97,80% от капитала на „Еврохотелс“. Продажната цена на акциите е в размер на 1,80 лева за една акция и обща продажна цена на целия пакет акции в размер на 3 279 604 лева за всички акции. Получените средства ще се инвестират в подкрепа на дъщерните компании в групата на „Синтетика“, както и в нови придобивания, съгласно инвестиционната политика на компанията. Печалбата на "Синтетика" се понижи с 57% през деветмесечието на 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година.

Пореден зелен сигнал за старт на строителството на един от дивите плажове на българското Черноморие - Иракли, е дала Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ). Разрешава се строителството на две ваканционни селища с бунгала и еднофамилни къщи. И в двата случая се изтъква проверка, която показала, че в района няма дюни. Ваканционните селища ще бъдат построени в местността Кладери, тъй като няма вероятност строителството им да окаже "значително отрицателно въздействие" върху местообитанията и видовете, пише в становището на бургаската екоинспекция. Заключението е направено, без да е извършена оценка на въздействието върху околната среда, тъй като от РИОСВ са преценили, че такава не е нужна - двата съседни парцела са от по 5.37 декара всеки, а законът задължава оценка да се прави само при строежи на терени над 10 декара. Макар проектите да са на двама братя, инспекцията ги разглежда като два отделни случая. Проектите за ваканционните селища са на братята Димитър и Васил Саръстови.