О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ (АСЕТИ) – 2016 година

         

Уважаеми колеги, Добре дошли на нашето редовно и за ваша изненада юбилейно Отчетно-изборно събрание. Юбилейно, тъй като

АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ  ЕКСПЕРТИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – АСЕТИ, навършва 10 години от своето създаване.

На мен се падна привилегията  от името на УС да предам нашите благодарности към вас, членовете на АСЕТИ, за  вашата подкрепа, активност и  критичност през годините при реализацията на нашата многостранна професионална експертна компетентност в сферата на туристическата дейност .                                                                            

Основните задачи в работата на УС на АСЕТИ през изминалия 10-годишен период винаги са били  ориентирани в няколко главни направления :                                                                                                      

  1. Институционално укрепване дейността на Асоциацията и защита на интересите на своите членове; 2. На база публично-частното партньорство постоянно разширяване сътрудничеството на АСЕТИ с държавните и общински органи,както и с други сродни браншови организации от сферата на туризма - чрез активно участие на наши членове като независими експерти в изработване на актуална съвременна нормативната база и стратегия за развитие на българската туристическа индустрия и чрез реално пряко участие на отделни членове  в категорийно-лицензионни и контролни експертни комисии ;                                                                     3.  Съдействие при консултантско-експертните  дейности, което  е свързано преди всичко с:                        
  • подобряване качеството на туристическите услуги и цялостния национален туристически продукт; ●подпомагане на организационното управление на отделни туристически обекти или фирми от бранша; ●постоянно участие на експерти в обучение на кадри и изпълнителски  персонал за туристическата индустрия;                                 4. Популяризиране дейността на АСЕТИ чрез съвместни дейности, проекти и професионално сътрудничество с други сродни браншови организации ;                                                                                         5. Разширяване състава на АСЕТИ с нови членове от различни  възрастови групи и райони в страната, с лица на различни управленски и изпълнителски равнища, изобщо специалисти, доказали професионалната си компетентност  и специализирана туристическа насоченост, възприемат нашият Устав и провежданата експертна политика;                   

В резултат на тази целенасочена активна дейност през изминалите години нашето браншово сдружение, въпреки многобройните затруднения от обективен и субективен характер , винаги успяваше да участва с   компетентни експертни предложения, решения и становища по актуални проблемни въпроси , да ги отстоява и налага пред висшия държавен орган, с което реално помагаше за успешното развитие на българския туризъм и утвърждаването му на международния туристически пазар.                             В този смисъл бихме искали , да направим един генерален извод като резултат от цялостната ни разностранна политика -  АСЕТИ днес е сред авторитетните професионални туристически сдружения  със собствен почерк и независима експертна позиция.                                             Първоначално нашето  доброволно браншово сдружение  с нестопанска цел бе регистрирано като „Асоциация на сертифицираните експерти в туристическата индустрия” ,  състояща се от общо 17   изявени професионалисти с дългогодишна практика, работили  на различни управленски и изпълнителски нива, които  добре познаваха  проблемите на туризма.  Всички бяха преминали допълнителен  специализиран курс на обучение за компетентност , получили индивидуален сертификат за „лицензирани експерти за сферата на туризма”, издаден от една от най-големите  световни лицензионна фирми за контрол и сертификация на стоки и услуги   „SGS Grouр ”, Швейцария.                       

Идеята бе дейността „категоризация на туристическите обекти”  да се извършва от членовете на това новосъздадено сдружение, съвместно  със служителите на Държавната агенция по туризъм,  на база публично-частното партньорство.                   

Поради  трудности и проблеми с държавния орган през 2008г. Общо събрание на Асоциацията промени наименованието си от „сертифицирани експерти” в „специализирани”, с което разшири дейността на организацията и либерализира членството в нея на  повече доказани професионалисти и изявени експерти от широката сфера на туризма и на туристическия бизнес.                                                  Понастоящем в АСЕТИ членуват 30 индивидуални лица-експерти от различни области на туристическата индустрия(хотелиери, ресторантьори, лектори, туроператори и др.), както и 4 юридически лица(колективни членове)                                                                          

Когато  днес  даваме отчет за работата ни  пред вас, ние искаме още веднъж да подчертаем, че винаги приоритетно на първо място в дейността си като УС , сме се старали да защитаваме вашите интереси,  съобразявали сме  се с вашите мнения и експертни компетентности, и при всяка възможност сме съдействали вашата експертиза  да получи  професионална реализация  в отделните сектори на туристическата дейност.                                                                 От друга страна, участвайки с вашите обобщени мнения и становища по различни проблемни въпроси, свързани с развитието на българския туризъм,  Управителният Съвет  е утвърждавал авторитета на АСЕТИ като активно работеща експертна организация,  както пред официалните органите на държавната и местна власт, така и пред другите браншови сдружения .                                                                            Тъй като УС ежегодно е провеждал Общи събрания, на които подробно е отчитал своята дейност, сега накратко ще ви информираме за  работата си за последната 2016 година                       

По отношение на прякото и практическото използване на професионалния експертен потенциал на организацията, бихме могли да го синтезираме накратко в няколко по главни насоки :            1.  Участие  на наши членове като външни експерти по категоризация и контрол към специализирани мобилни работни групи на ОП „Туризъм при Столична община за проверки на туристически обекти (хотелска база и ЗХР), разположени в различни райони от  територията на голяма София.                                         Веднага трябва дебело да подчертая отличното, най-тясно  постоянно професионално сътрудничество с  Общинското предприятие „Туризъм”, начело с неговия директор Иво Маринов по различни  експертно-теоретични и чисто практически проблемни въпроси, свързани с качеството на туристическите услуги и с развитието на българския туризъм.                                                           Специална благодарност  бих желал да изкажа както на директора Иво Маринов, така и на нашите по-млади колеги Явор Витанов и Христо Ганков, с които ежедневно дискутираме проблемни въпроси и изработваме съгласувани  предложения, отнасящи се до нормативната база на туризма .                                                                         2.  Изработване  на официални експертни индивидуални или обобщени  мнения, предложения и  становища от името на АСЕТИ пред  държавните органи и организации  при разработване на нормативни актове и документи, регулиращи развитието на туристическата база и на българския туризъм. Доближаването на   българските стандарти до утвърдените международни, дават положителен ефект върху цялостното  подобряване и разнообразяване на  качеството на  туристическия продукт. По- основни държавни структури и институти, с които АСЕТИ активно сътрудничи са :             С Българска туристическа камара  –становища за промени в трудовото и осигурително законодателство за подобряване на условията на заетост и състоянието на пазара на труда;                               - мнение по минималните  осигурителни доходи за 2017 г. за категориите персонал, съгласно Националната класификация на професиите в бранш „Туризъм“;                                                                     -становища до М-во на труда и социалната политика, регламентиращи компетенциите  на съществуващи и на  нови професии, необходими  и действащи в сферата на туризма;                           - съвместно с БТК становище по „Основните приоритети за устойчиво развитие на туризма в България в периода 2015-2020 г.“ и внесено в МТ;  мнения и предложения по Статутът на Туристическите информационни центрове,  Колективен трудов договор за бранш "Туризъм"  и др.;                                                                                                         С Министерство на туризма – многократни участия  в дискусии и „кръгли маси”, а така също и в  обсъждания по изменение и допълнение на съществуващата нормативна база, регулираща различните направления на туристическите дейности:                                                -присъствие на първия Конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, който Министерството на туризма инициира и организира в София съвместно със СОТ;                                                                    -участие в обсъжданията на предстоящите промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;                                                      - участие с многократни експертни предложения, становища и мнения по отношение на промените и допълненията към Новата Наредба за категоризацията на туристическите обекти и на Закона за туризма ;                                                                                                                      -браншови консултативни срещи, свързани с различни проблеми в развитието на българския туризъм, с рекламната политика, с туристическото лого, участията в национални и в регионални туристически борси и др.;                                                                 

Участие в кръгли маси и дискусии, съвместно с ръководни държавни ведомства (МОН, МТ, МТСП,БТК, МВнР), висшите и средни учебни заведения, браншовите организации и др. по въпроси на обучението на кадрите в туризма, по актуални проблеми в развитието на туризма, по тенденциите  в  изискванията на съвременния турист и по дискусионните теми, свързани с обучението на кадрите в туризма, например :                                                                     

¨Висшето образование по туризъм – много въпроси и малко отговори;                                                                                                                            ♦Столицата – устойчива туристическа дестинация;                              ¨Партньорство м/у туристическия бизнес и учебните заведения;      ¨Корпоративна социална отговорност в туристическата индустрия в България - фактите и бъдещето;                                      ¨Професионално обучение на кадрите от туризма – настояще, проблеми и решения (кръгла маса);                                                                      С Национална Агенция за професионално обучение и образование  -  НАПОО                                                                                              - Рецензии на Проект на Държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията „Хотелиер“, „Готвач” и др. (втора/трета/четвърта степен на професионална квалификация) – д-р Алекс Орешков и Ив.Иванов ;                                          - участие по дискусията „ECVET - мост между туристическата индустрия и подготовката на кадри за туризма 

  1. Организиране и практическо участие в тренинги и образователно –квалификационни и прeквалификационни курсове за подготовка на изпълнителски кадри за туристическата индустрия на различни равнища- може би най-силната част от нашата дейност през последните години :                                                                                               ▪ Лектори към Националния образователен център и  към други специализирани учебни заведения за подготовка и обучение на кадри за туризма( хотелиери, ресторантьори, сервитьори, бармани, камериерки)  към Частен професионален колеж по мениджмънт, хотелиерство и ресторантьорство „Интербизнес”, Европейски център за обучение, ЦПО „Ирини”, Агенцията за професионално развитие и адаптация, Агенцията за бизнес консултации и Института по индустриални отношения и мениджмънт «ОКОМ»гр. София , включени в Списъка на Агенцията по заетостта за предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на кадри за туризма. 

Казано накратко : На първо място през изминалия период вече все по-осезателно се усеща  присъствието и се чува гласът на АСЕТИ при основни специализирани обсъждания в Министерството на туризма чрез активното ни експертното сътрудничество и публично-частно партньорство в решаването на различни проблемни въпроси, свързани с устойчивото развитие на българския туризъм.                                На второ място силата на АСЕТИ бе прякото участие с преподаватели в реализацията на различните курсове и програми за обучение, квалификация и преквалификация на кадри за туристическия бранш на територията на София и в провинцията, осъществени чрез ЦПО, колежи, специализирани училища и висши учебни заведения.                                                                                                  В тези и в други квалификационни курсове  експертите от АСЕТИ обучиха за туризма над 600 души от различни професии – сервитьори, бармани, хотелиери, ресторантьори, готвачи, камериерки, аниматори и др.                                                                                                          Отчитайки нашата дейност, не можем да не подчертаем успешното създаване през тази година на собствена интернет страница на  Асоциация, която всеки би могъл да посети чрез «aseti.bg . Тук веднага бих желал специално да благодаря на основните виновници в създаването на сайта мениджера на хотел АТМ Венета Груйчева и нейният сътрудник Марио Димитров, а от страна на АСЕТИ – д-р Алекс Орешков. Бих предложил на колективните членове участие в специална рекламна страница при абсолютно изгодни условия.                   Наред с функционирането на сайта и през тази година продължихме да издаваме специализираният ежемесечен информационен бюлетин с новини и актуални материали от сферата на туристическия бизнес, разпространяван редовно  по електронната поща до всички членове на АСЕТИ

           Уважаеми колеги,                                                                                            В дейността си УС на  АСЕТИ винаги се е старал да спазва принципите на добронамерено и етично сътрудничество с останалите браншови сдружения в дух на сближаване и консолидация в името на голямата цел – издигане равнището на българския туризъм.                              В този смисъл сме длъжни да подчертаем много доброто сътрудничество,  взаимоотношения и многостранни връзки на АСЕТИ с ъс сродните нам организации : БХРА, Съвета по туризъм-София, БТК, БАТА, Национална асоциация за младежки и детски туризъм, АББТА, БАЕТ, БАБ, БА на сомелиерите, Българска стопанска камара и т.н.                                                                                                       Какви слабости допуснахме и какво не изпълнихме от приетата план-програма за работа на УС на АСЕТИ ?                                                     ♦ Трудни, неефективни, незадоволителни и според нас доста скромни  бяха успешните инициативи с  ръководството и служителите от Министерство на туризма – не винаги успявахме да наложим професионалните си виждания и категорични становища по отношение на основните нормативни документи – ЗТ и Наредбата за категоризация на туристическите обекти;                                                            ¨ Не успяхме достатъчно да разширим дейността на АСЕТИ в основните туристически райони в страната чрез привличане на местни специалисти за членове и разкриване на постоянно действащи структури по места;                                                                                                          ♦ Все още е доста несмело използването на   сайта и на нашите експертни възможности приразработване на теми по европейски програми;                                                                                                                       ¨ Слабо беше нашето експертно присъствие като АСЕТИ с периодични коментари и статии в медиите, отразяващи и коментиращи състоянието и развитието на българския туризъм;        

                                           ◊ ◊ ◊

          В заключение бих искал лично да благодаря на членовете на досегашния УС: В.Димитров, В.Тодориев, Ал.Орешков и В.Стоянов за помощта, която ми оказваха при реализацията на нашата експертна политика.                                                                                                              Не може да не отбележа и специално да подчертая  голямата си признателност за ползотворните      съвети и отзивчивост при консултиране на различни проблеми с колегите от групата на Идън Девелъпментс, начело с г-жа Силвия Шонлебе, а отскоро и от групата на АТМ хотели с ръководител г-жа Венета Груйчева .                                   Ще си позволя  да препоръчам на новоизбрания бъдещ  Управителен съвет на АСЕТИ следното:                                                             -да има по-активно и  реално участие в дейността на висшия държавен орган – Министерство на туризма, при определяне цялостната му политика за развитието на туризма, в т.ч. при разработване на нови законови и подзаконови нормативни актове, съответстващи на съвременните стандарти и тенденции в международния туризъм, както и                                                                           -да реализира по-близко успешно сътрудничество и консолидация с браншовите организации при създаването на модерен конкурентен български туристически продукт и утвърждаването на туризма като приоритетен отрасъл за националната икономика;

          -да участва постоянно в по-значими и видими инициативи на и за туристическия бранш, отразявани от средствата за масова информация;

          -постоянно и активно да разширява експертната си дейност и професионално присъствие в основните туристически комплекси и центрове, разположени извън територията на столицата

 

Уважаеми колеги,                                                                                     Ние не сме бизнесмени, търсещи печалби и парична рентабилност от нашата дейност. Ние сме едно доброволно сдружение от единомишленици,  доказали своите професионализъм и като компетентни независими личности  всеотдайно работим и ще работим и в бъдеще за развитието на висококачествен и ефективен национален устойчив туризъм, отдавайки своите знания и възможности.

Бих желал още веднъж да благодаря на всички членове на АСЕТИ за активна помощ и всеотдайност при налагане авторитета на нашата професионално сдружение.

В навечерието на светлите Коледни празници и настъпващата Нова 2017 година приемете нашите най-искрени благопожелания за здраве, много щастливи мигове, успехи и сбъдване на всички мечти!

          Благодаря за вниманието!