Министерството на туризма обяви на всички туроператори и турагенти, че на 22 март 2021 г. изтече крайният срок за подаване на документи за кандидатстване за държавна помощ от 51 млн. лв.

Това е една от мерките, предприети от ведомството за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19. Срокът бе съобразен с необходимостта от извършване на служебна проверка на декларираните от предприятието-заявител обстоятелства от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния статистически институт (НСИ), както  и за  да се осигури  възможност  за отстраняване на евентуални непълноти и нередовности по заявлението.  Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет, съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период. Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“, на следния интернет адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/1fb363b6-0dc9-4c0f-ab05-0131abce951c Изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април 2021 г., след това влиза в сила нова схема за държавна помощ, която бе обнародвана в Държавен вестник. Предстои и да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Мярката предвижда държавата да предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.

Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според индикативните стойности неусвоените средства  са близо 19  млн. лв. Средствата по новата държавна помощ се получават независимо от получаването на средства  по досега действащата схема и при спазване на правилата за държавни помощи. 

                                        
Министерството на туризма съобщи, че е направено трето плащане към туроператори и туристически агенти. С тях ще бъдат компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 година. Изплатени са безвъзмездни средства на още 161 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, като общата сума възлиза на 8 857 930, 31 лв. Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 240,00 лв., а най-голямата достига над 1,113 млн. лв. До момента общо финансираните предприятия са 396, а предоставените им средства - 24 002 293, 77 лв. Помощта се отпуска от държавния бюджет и е на обща стойност 51 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.