След двугодишно прекъсване(по необявени причини???!) бе проведено Деветото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

При откриването му, служебният министър Балтова изтъкна, че основна цел на срещата е да бъдат очертавани мерки за синхронизиране на нуждите от кадри за бизнеса с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.

„Туризмът е трудово-интензивен сектор, на който се отразяват зле загубите на квалифицирани кадри. Те трябва да се задържат и периодично да се подпомагат да  надграждат своите професионални  умения чрез субсидирани програми за преквалификация, повишаване на капацитета, придобиване на дигитална грамотност  и работа с много по-високи стандарти по отношение на хигиена и здравословни условия, както на труд за заетите, така и за получаване на туристически услуги за потребителите“, посочи служебният министър.

„Кризата е възможност да се преоформи и преосмисли системата на туризма и да се ускори преминаването към по-зелени и по-устойчиви модели за развитие, жизнено необходими за постигане на икономически, екологичен и социален баланс. Изправени сме пред значителни предизвикателства при избора между устойчивост в дългосрочен период и краткосрочното оцеляване“, подчерта министър Балтова пред участниците.

Бяха обсъдени и конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от разширяване на дуалното обучение. От близо 117 училища, едва 9 се възползват от тази форма. Същевременно бе изтъкната нуждата работодателите да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.

Участниците се обединиха около тезата, че имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията. Министър Балтова изведе спешната необходимост от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор туризъм.

За подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма бизнесът трябва да използва активно финансиране от фондовете на ЕС.

Като друг начин бе посочено да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в това число и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. Беше дискутирано трудоустрояването на чуждите сезонни работници, които идват у нас без необходимата адаптация и без познания по  езика. От бизнеса предложиха да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

В заседанието участваха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, представители на министерствата на туризма, образованието и науката, на труда и социалната политика и МВР, както и представители на държавни агенции, водещи университети със специалности в сектора и сдружения от туристическия бизнес.