Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия - АСЕТИ е доброволно сдружение с нестопанска цел, основано през 2006г.на принципите на доброволност, равноправие, колегиалност, етика и демократичност .В него членуват изявени високо квалифицирани професионалисти с дългогодишен стаж и богат опит в различни направления от туристическия бизнес, за които туризмът е всекидневие и житейско призвание, доказали с делата си практически и теоретично своята експертност.

            Основна цел на АСЕТИ е да подпомага чрез механизмите на публично-частното партньорство провеждането и реализацията на държавната политика за устойчивото развитие на висококачествен и ефективен национален туристически бизнес, използвайки по-ефективно специализираните познания и възможности на своите членове.                        

            Мисията на АСЕТИ, като браншово сдружение е насочена към всестранно и отговорно развитие на българския туризъм, издигайки професионализма и експертното начало на най-високо ниво. Неговото проявление в политиката, в бизнеса, в обучението на кадри, в съхранението и експозицията на туристическите атракции ще допринесе за по-високо качество на туристическия продукт, ще направи България по-желана и конкурентна туристическа дестинация.                          Ние сме дълбоко убедени, че устойчивото развитие на висококачествен и ефективен туризъм е възможно, само когато принципът на експертизата е водещ и се противопоставя на стремежа към бързи печалби чрез безогледна експлоатация на природните и антропогенни ресурси, омаловажавайки полагането на постоянни грижи за образованието и квалификацията на туристически кадри.

            Съвременният туризъм на 21 век, като икономически и социален феномен в живота на хората, изисква компетентно и постоянно подобряващо се качество на предлагания туристически продукт. А това се постига със знаещи и можещи кадри на всички равнища от държавния и частен сектор на българския туризъм .

За изпълнение на своята Мисия, АСЕТИ чрез професионалния потенциал на своите членове-експерти се ангажира активно да работи с държавния сектор и в редица жизнено важни насоки от сферата на туристическия бизнес:

  • Оказване на съдействие на държавните и общински органи при изготвянето на разработки и практически реализации на национални и международни програми, проекти, стандарти и нормативни документи, свързани с развитието на българския туризъм;
  • Съдействие, участие, координиране и/или подпомагане усъвършенстването на дейности, имащи отношение към категоризацията и контрола на туристическите обекти, регистрацията на туристическите дейности и качеството на туристическия продукт;
  • Разработване, внедряване, обучение и одитиране на системите за управление на качество на туристическия продукт - НАССР , ДПП, ДХП, „Мистери клайънт”(Таен гост), SERVQUAL, НАRA, GMP, ISO, Total Service Quality-TSQ) и др.;
  • Самостоятелни разработки и участия в разработки и практически реализации на стратегии, национални и международни програми, проекти и стандарти, свързани с устойчивото развитие и утвърждаване авторитета на българския туризъм;
  • Съвместно с браншовите организации, както и със специализираните държавни и общински органи, разработване на нормативни документи, становища и нормативни актове за регулиране и практическо хармонизиране на българските стандарти към европейските, за подобряване и разнообразяване качеството на цялостния туристически продукт;
  • Съдействие и пряко участие като независими експерти в съставите на Работните групи и Комисии при държавните и общински власти, във връзка с регистриране, сертифициране и категоризиране на туристически фирми и обекти;
  • Организиране и практическо участие в тренинги и образователно - квалификационни и прeквалификационни курсове за подготовка на изпълнителски кадри за туристическата индустрия на различни равнища с цел подобряване качеството на туристическите услуги;
  • Консултации по проектирането, изграждането и експлоатацията на туристически обекти;
  • Оценителска и одиторска дейност на материални и нематериални активи;
  • Консултации и съдействие при конкурси, подбор, назначаване и управление на персонала в туристическите обекти;

Устойчивото развитие на туристическата индустрия във всички нейни аспекти е колективно дело и изисква практическо приложение на професионалните знания , новаторските идеи и всеотдайността на всеки, приел тази отговорна мисия за свое верую.