♦ Разработки на компетентностни модели и практически реализации на национални и международни програми, проекти, стандарти и нормативни документи, свързани с подобряване качеството на туристическия продукт и устойчивото развитие на туризма;
♦ Консултации, квалификации и експертиза;
♦ Одитиране, анализ;
♦ Разработване и внедряване  на системите за управление качеството  на туристическия продукт;
♦ Регистриране, сертифициране, категоризиране и контрол на туристическите дейности, фирми и обекти;
♦ Организация на конкурси и подбор на кадри за работа в туристически обекти;
♦ Разработване и прилагане на системата „Таен клиент”;
♦ Организация на семинари и други конференти прояви;