Иван Иванов - председател

Иван Йорданов Иванов – eдин от доайените (пионерите)  в развитието на българския туризъм с богат опит на различни управленско-административни и изпълнителски равнища.
Хоноруван лектор/преподавател в  учебни заведения и курсове за професионално обучение  по предприемачество, мениджмънт и обслужване в ресторантьорството, хотелиерството,кетъринговата дейност, барманското изкуство и туристическия бизнес                  
Консултант-експерт по въпросите на управление на туристическата база и качеството на туристическия продукт, нормативната уредба в туристическата дейност, категоризацията на ЗХР и местата за настаняване;
Автор на учебни материали и наръчници за обучение на кадри в сферата на туризма; с публикации за специализирани издания и в периодичния печат.
Член на УС на Българската туристическа камара - БТК; Председател на УС на Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия-АСЕТИ; Почетен председател на Българската  асоциация на барманите – БАБ

Д-р Алекс Орешков - зам. председател

Д-р Алекс Орешков е член на Управителния съвет на Асоциацията на специализираните експерти в туризма и Бълграска туристическа камара. Той притежава богат и разностранен опит в областта на туризма. Експертизата на д-р Орешков съчетава по един почти уникален начин научно-изследователска и преподавателска  дейност, висши ръководни функции в администрацията, определящи държавната политика в туризма, практически опит като Генерален мениджър на водещи туристически фирми. От  2014 г. е Национален експерт по туризъм в ECVET /Европейска кредитна система за професионално образование и обучение/. Понастоящем е генерален директор на Интерхотел Черно море, гр-Варна.

Венета Груйчева - секретар

Д-р Светлана Станева

д-р Светлана Станева – магистър, инженер-технолог, Доктор по управление на качеството в туризма; преподавател във водещи университети в страната - Университет за хранителни технологии, Нов Български Университет, Варненски свободен университет, Колеж по туризъм,  Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, Лесотехнически университет и др.. Активно участва в организарането на  обучения за повишаване на компетентности и умения на кадри в управлението на туристическия бизнес, в управление на качеството и стратегическия мениджмънт, на експертизи и одити  в хотелиерския бизнес, винавски изби, ресторантьорство, търговия и хранителна индустрия. Работи успешно за стандартизацията и окачествяването на туристическия продукт чрез прилагане на нови подходи за реинжинеринг и иновации. Развива бизнес интересите си  в различни области - контрол на храни, стандартизиране и сертифициране, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг , мениджмънт в туризма, фасилити мениджмънт, екомениджмънт. Като  мениджър по качеството и ръководител на хотели, успява да развие успешна кариера в едни от най- пристижните туристически фирми в страната. Комуникативна личност с организационни умения при създаване, организиране и  разработване на  фирмени стандарти, системи за управление на качеството в съответствие с ISO стандарти и атестация на персонала. В момента като консултант и технически експерт в туризма одитира и контролира управлението на туристически фирми.