У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ В

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ”

 

СТАТУТ И СРОК

Чл.1. /1/ “Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия”, наричано по-долу в този Устав за краткост “АСЕТИ”, е сдружение с нестопанска цел, учредено в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ АСЕТИ може да регистрира свои клонове в страната или в чужбина.

 

Чл.2. Съществуването и дейността на АСЕТИ не се ограничават със срок.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.3. АСЕТИ е организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.

 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.4. /1/ Наименованието на АСЕТИ е “Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия”.

/2/ Наименованието на АСЕТИ се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на латиница.

 

Чл.5. /1/ Седалището на АСЕТИ е в град София.

/2/ (изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2015 г.) Адресът на АСЕТИ е: град София1309, Зона Б18, бл.6, ап.33.

 

ПИСМЕНИ АКТОВЕ И ПЕЧАТ

Чл.6. Всяко писмено изявление от името на АСЕТИ следва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, съда където е регистрирано и номера на регистрацията, както и БУЛСТАТ номер.

 

Чл.7. АСЕТИ има кръгъл печат с надпис “Асоциация на специализираните експерти в туристическата индустрия” – сдружение с нестопанска цел, а в средата Република България.

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.8. АСЕТИ може да членува в организации, чиято дейност пряко или косвено е свързана с предмета на дейност на АСЕТИ или които имат цели подобни на целите на АСЕТИ и спомагат за ефективността на дейността му.

 

ПРИНЦИПИ

Чл.9. АСЕТИ се изгражда и работи при спазване принципите на демократичност, доброволност, равенство и колегиалност.

 

Чл.10. АСЕТИ е независимо от политически партии и организации.

 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.11. Основните цели на АСЕТИ са да подпомага своите членове при осъществяването на дейността им в сферата на туристическата индустрия и да защитава техните права и интереси.

 

Чл.12. За постигане на целите си АСЕТИ:

 • осъществява връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете си;
 • съгласува интересите на членовете си при осъществяваната от тях дейност;
 • защитава правата и интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местна власт, обществени организации и други лица;
 • изготвя мотивирани и обосновани становища по проекти за нормативни актове в областта на туризма;
 • съдейства, предлага, участва в разработването и обсъждането на стратегии, предложения и проекти за изменения и допълнения на нормативни актове в областта на туризма;
 • организира консултирането и участието на членовете си в състави на общинските експертни комисии по категоризиране на туристическите обекти и в експертните работни групи за категоризиране на туристическите обекти от органите на държавната и местната власт;
 • съдейства, участва, координира и/или подпомага усъвършенстването на дейности, имащи отношение към категоризацията на туристическите обекти, регистрацията на туристическите дейности и качеството на туристическия продукт, като:
 • консултации по проектирането, изграждането и експлоатацията на туристически обекти,
 • оценителска дейност на материални и нематериални активи,
 • въвеждане на системи за управление на качеството на туристическите услуги и стоки,
 • последващо сертифициране на качеството на туристическото обслужване,
 • обучение на кадри и/или повишаване на квалификацията им,
 • подготовка и реализация на международни проекти, стандарти и програми,

както и други дейности във връзка с развитието на туризма;

 • организира взаимодействието на членовете си с други неправителствени сдружения в туризма;
 • създава собствена информационна система за събиране на правна, икономическа и техническа информация;
 • подпомага професионалната квалификация на членовете си във връзка с настъпили промени в стандарти и изисквания;
 • координира инициираните от него международни връзки на членовете си, осъществява контакти и е с представителни функции пред международни организации и съюзи, включително по финансирани от чужбина международни програми;
 • създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.13. По повод и за реализацията на целите си, предметът на дейност на АСЕТИ е:

 • Защита на правата и интересите на членовете си пред органите на централната и местната администрация, в съответствие с решенията на органите на АСЕТИ;
 • Координация и обединяване на усилията на членовете по отделни въпроси от общ интерес;
 • Представителство на членовете пред съответните органи и лица в страната и чужбина в случаите на изрично упълномощаване;
 • Съдействие на членовете за създаване на благоприятни условия за развитие на тяхната дейност и за лоялна конкуренция, както и за уреждане на възникнали противоречия между тях;
 • Участие в разработването на стратегии, програми и/или проекти за развитието на туризма и съдействие за тяхното изпълнение;
 • Подготвяне и даване на становища по проекти на нормативни актове, които са свързани с туризма или се отнасят до него;
 • Организиране консултирането и участието на членовете си в състави на общинските експертни комисии по категоризиране на туристическите обекти и в експертните работни групи за категоризиране на туристическите обекти от органите на държавната и местната власт;
 • Съдействие, участие, координиране и/или подпомагане усъвършенстването на дейности, имащи отношение към категоризацията на туристическите обекти, регистрацията на туристическите дейности и качеството на туристическия продукт, като:
 • консултации по проектирането, изграждането и експлоатацията на туристически обекти,
 • оценителска дейност на материални и нематериални активи,
 • въвеждане на системи за управление на качеството на туристическите услуги,
 • последващо сертифициране на качеството на туристическото обслужване,
 • обучение на кадри и/или повишаване на квалификацията им,
 • подготовка и реализация на международни проекти, стандарти и програми,

както и други дейности във връзка с развитието на туризма;

 • Съдействие за обмяна на опит и информация между членовете на АСЕТИ и между тях и чуждестранни организации;
 • Подпомагане на актуализацията на професионалната квалификация на членовете на АСЕТИ в нови направления;
 • Установяване, извършване и поддържане на помощни органи и/или услуги от общ интерес;
 • Извършване на допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на АСЕТИ, като приходът се използва за постигане на целите на АСЕТИ;
 • Осъществяване и на други дейности, разрешени от закона, които са свързани с реализацията на целите на АСЕТИ.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл.14. /1/ В АСЕТИ може да членува всяко юридическо и дееспособно физическо лице, което  споделя целите на АСЕТИ и приема този Устав. В работата на АСЕТИ могат да участват асоциирани членове без право на глас в Общото събрание. Асоциираните членове имат правата по чл.21, т.5 и т.8 и задълженията по чл.22. Участието на асоцииран член се допуска съгласно процедурата за приемане на нови членове. За прекратяване на участието на асоцииран член се прилагат разпоредбите за прекратяване на членство в АСЕТИ.

/2/ Приемането на нови членове на АСЕТИ се извършва с решение на Управителния съвет на АСЕТИ.

 

Чл.14а (доп. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.) /1/ Асоциирани членове могат да бъдат: физически или юридически лица, които имат предмет на дейност сходен или обслужващ бизнеса на членовете на Асоциацията, както и туристически сдружения и организации, търговци и организации, свързани с хотелиерската и ресторантьорската дейност; туроператорски, консултантски фирми, производители, банки, рекламни агенции, организации за подготовка на кадри, организации на местното самоуправление, държавни и общински организации, български и чуждестранни съюзи, представителства, обединения, асоциации, съсловни организации и др. подобни, които споделят целите на Асоциацията и приемат нейният Устав.                                               

/2/ За почетни членове на Асоциацията могат да бъдат приемани дългогодишни и изтъкнати деятели в областта на туризма, респ. хотелиерство, ресторантьорство и други, свързани с туристическата индустрия дейности.                               

/3/ Почетните и асоциираните членове на Асоциацията нямат правото на глас в Общото събрание на сдружението.

                                   

Чл.14б (доп. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.)

/1/ Почетен председател, може да се избира физическо лице, което е заемало длъжността Председател на Асоциацията и съществено е допринесъл за изграждането, съществуването и популяризирането на Асоциацията;

/2/ Почетният председател се избира от Общото Събрание с 2/3 мнозинство от присъстващите;

/3/ Почетният председател е гарант за стратегическите цели на Асоциацията и има право на мнения, становища, участие в Общото Събрание и в Управителния Съвет, без право на глас;

/4/ Почетният председател по негова инициатива подкрепен в писмен вид с 20% /двадесет процента/ от членовете на Управителния съвет, може да свиква заседания на Управителния съвет и Общото събрание.   

Чл.15. /1/ Процедурата за приемане на нови членове в АСЕТИ се открива при постъпване на писмена молба до Управителния съвет. 

/2/ С молбата за приемане кандидатстващият член декларира, че приема Устава, принципите и целите на АСЕТИ.

 

Чл.16. Членството в АСЕТИ се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

 

Чл.17. Членството в АСЕТИ се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до АСЕТИ, отправено поне 1 /един/ месец преди датата на прекратяването;
 2. с изключването на лицето;
 3. при смърт на член;
 4. с прекратяването на АСЕТИ;
 5. при отпадане на лицето в предвидените от закона случаи.

 

Чл.18. /1/ Изключването на член на АСЕТИ се извършва с решение на Управителния съвет, в случаите, когато съответният член:

 1. нарушава валидно взетите решения от Общото събрание;
 2. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на АСЕТИ;
 3. нарушава други разпоредби на този Устав.

/2/ Предложение за изключване на член на АСЕТИ може да прави всеки член. Изключеният член има право писмено да възрази в едномесечен срок от уведомяването му срещу основанията за изключването, като в този случай Управителният съвет внася за разглеждане въпроса на следващото Общо събрание на членовете на АСЕТИ. Решението на Общото събрание относно изключването на член на АСЕТИ е окончателно.

 

Чл.19./1/ (изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.)Отпадането поради невнасяне установените годишен членски внос и/или допълнителни имуществени вноски и системно неучастие в дейността, се констатира с решение на Управителния съвет на АСЕТИ. От датата на констатацията на Управителния съвет, съответният член се счита загубил членствените си права.

/2/ Във всички случаи на констатирано отпадане, съответният член следва да бъде писмено уведомен за взетото решение от Управителния съвет. Отпадналият член има право писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане в едномесечен срок от уведомяването му, като в този случай Управителният съвет внася за разглеждане въпроса на следващото Общо събрание на членовете на АСЕТИ. Решението на Общото събрание относно отпадането на член на АСЕТИ е окончателно.

 

Чл.20. Във всички случаи на прекратяване на членството АСЕТИ не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член, направения членски внос за годината на прекратяването.

 

Чл.21. Членовете на АСЕТИ имат право:

 1. да избират органите на АСЕТИ;
 2. да участват в органите на АСЕТИ;
 3. да участват в дейността на Общото събрание лично или изрично упълномощени от тях лица, които притежават необходимата компетентност за ефективно участие в работата на събранието;
 4. да осъществяват контрол върху дейността на Управителния съвет на принципа на строгата отчетност;
 5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност;
 6. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;
 7. да внасят мотивирано предложение до Управителния съвет за изключване на член на АСЕТИ;
 8. да бъдат информирани за дейността на АСЕТИ и да имат достъп до информационната му система;
 9. да напуснат свободно АСЕТИ при условията на този Устав.

 

Чл.22. (изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2015 г.) Членовете на АСЕТИ са длъжни:

 1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на АСЕТИ;
 2. (отм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.)
 3. (изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.) да заплащат годишен членски внос в срок до 01.07 на текущата година в размер на 30 лева за членовете – физически лица и в размер на 100 лева за членовете – юридически лица, в случаите когато Общото събрание не е приело конкретен размер на членския внос за съответната финансова година. При неплащане в срок, годишният членски внос се увеличава с 10 лв. за членовете - физическите лица и с 30 лв. за членовете – юридически лица за съответната година.
 4. да заплащат допълнителните имуществени вноски, в размер и срок, определени от Общото събрание;
 5. да не използват по какъвто и да е начин членството си в АСЕТИ за постигане на цели, противоречащи на Устава;
 6. да пазят доброто име на АСЕТИ;
 7. да уведомяват незабавно АСЕТИ при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ОРГАНИ НА АСЕТИ

Чл.23. Органи на АСЕТИ са:

 1. Общо събрание на членовете;
 2. Управителен съвет.

 

Чл.24. По решение на Управителния съвет за решаване на определени въпроси, могат да бъдат формирани постоянни или временни комисии или работни групи. В решението на Управителния съвет се определят детайлно задачите, срокът, както и съставът на комисията или работната група. В комисиите или работните групи могат да участват и лица, които не са членове на АСЕТИ.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.25. /1/ Общото събрание е върховен орган на АСЕТИ и се състои от всички негови членове.

/2/ Заседанията на Общото събранието се ръководят от Председателя на Управителния съвет на АСЕТИ, който ръководи заседанията на събранието до закриването му. Секретар на Общото събрание на АСЕТИ е избрано от Общото събрание лице.

 

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. /1/ Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на АСЕТИ;
 2. приема други вътрешни актове на АСЕТИ;
 3. взема окончателно решение при възникнал спор относно изключването на член на АСЕТИ или констатирано от Управителния съвет отпадане на член на АСЕТИ;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. избира Председател на Управителния съвет;
 6. определя необходимостта и размера на възнаграждение на членовете на Управителния съвет;
 7. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 8. /заличена на ОС на членовете от 27.05.2008г./;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на АСЕТИ;
 10. приема основните насоки и годишна програма за дейността на АСЕТИ;
 11. приема бюджета на АСЕТИ;
 12. (изм.- Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.) взема решения относно размера и дължимостта на членския внос и на имуществените вноски на членовете на АСЕТИ;
 13. взема решения относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
 14. решава образуването на целеви фондове за финансиране на дейността на АСЕТИ, техните източници и начина на ползването им;
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 16. отменя решения на Управителния съвет на АСЕТИ, които противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на АСЕТИ;
 17. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав.

/2/ Решенията на органи на АСЕТИ, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на АСЕТИ.

/3/ При условията на предходната алинея, Управителният съвет е длъжен в двумесечен срок да свика Общото събрание на членовете, с точка в дневния ред - разглеждане на въпроса относно оспореното от съответния член решение на органи на АСЕТИ.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива.

/2/ Общото събрание може да се свиква в населеното място, в което се намира седалището на АСЕТИ и по искане на една трета от членовете на АСЕТИ. Ако в този случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на АСЕТИ по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата се обнародва в “Държавен вестник” или се изпраща до всеки от членовете и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на АСЕТИ, най-малко един месец преди насрочения ден.

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на членовете от датата на обнародване на поканата или съответно изпращането на поканите за свикването му.

/6/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на представените членове. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.

 

КВОРУМ

Чл.28. Общото събрание на членовете е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на АСЕТИ. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

 

ГЛАСУВАНЕ

Чл.29. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Решенията по чл.26, ал.1, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от Устава на АСЕТИ се вземат с явно или тайно гласуване. За гласуването на решенията по предходното изречение Общото събрание избира комисия по избор в състав – един председател и двама членове. Тайното гласуване се извършва с бюлетини. Начинът на гласуване се определя на всяко Общо събрание с явно гласуване.

 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.30. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

/2/ Решенията по чл.26, ал.1, т.1 и т.9 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на АСЕТИ.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, Общото събрание не може да взема решения, освен ако присъстват всички членове и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени и решени.

/4/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочва:

 1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя и секретаря;
 3. присъствието на членове на Управителния съвет, както и на лица, които не са членове на АСЕТИ;
 4. направените предложения по същество;
 5. проведените гласувания и резултатите от тях;
 6. направените възражения.

/5/ Протоколът от заседание на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списъкът на представените на заседанието членове и документите по свикването на Общото събрание.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.31. Управителният съвет е орган за оперативно управление на АСЕТИ.

 

Чл.32. /1/ Управителният съвет се състои от 5 /пет/ лица - членове на АСЕТИ.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 5 /пет/ години, като Общото събрание определя конкретната продължителност на мандата им.

/3/ Измежду членовете на Управителния съвет, Общото събрание на членовете с последващо гласуване избира Председател на Управителния съвет.

 

Чл.33. Управителният съвет:

 1. представлява АСЕТИ пред трети лица, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. приема нови членове и изключва членове на АСЕТИ;
 3. констатира отпадането на член на АСЕТИ;
 4. предлага на Общото събрание приемането на изменения в Устава на АСЕТИ;
 5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 6. разпорежда се с имуществото на АСЕТИ при спазване изискванията на Устава;
 7. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСЕТИ;
 9. подготвя и внася в Общото събрание проект за програма за работата на АСЕТИ;
 10. определя реда и организира извършването на дейността на АСЕТИ, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на Общото събрание;
 13. избира измежду членовете си Заместник-председател и Секретар на Управителния съвет.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.34. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите, а решенията по чл.33, т.2, т.3, т.6 и т.10 и чл.43, ал.2 - с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И

СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.35. /1/ Председателят на Управителния съвет:

 1. ръководи работата на Управителния съвет;
 2. насрочва заседанията на Управителния съвет и ги председателства;
 3. по решение на Управителния съвет и след вписването му в съответния регистър на съда, представлява АСЕТИ пред трети лица.

/2/  Заместник-председателят съдейства на Председателя на Управителния съвет при изпълнение на функциите му.

/3/ (изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.) Секретарят на Управителния съвет следи за изготвянето и съхраняването на документите на АСЕТИ и за събирането на членския внос.

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА АСЕТИ. РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ, ЧЛЕНСКИЯ  ВНОС И ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВНОСКИ

Чл.36. /1/ Дейностите на АСЕТИ се финансират от членовете му, от дарения или от други източници, разрешени от закона.

/2/ Въз основа на решение на Общото събрание на членовете, АСЕТИ ежегодно формира бюджет.

/3/ АСЕТИ не разпределя печалба между своите членове.

/4/ Разходите на АСЕТИ се извършват съобразно годишния бюджет.

Чл.37. Всеки новоприет член на АСЕТИ е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе пълния размер на членския внос за годината на приемането му, когато е приет през първото шестмесечие на съответната година, и половината размер, когато е приет през второто шестмесечие на годината.

 

Чл.38. /1/(изм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.) Членският внос се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос е различен за членовете – юридически лица и членовете - физически лица.

Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на АСЕТИ.

/2/ Членският внос се дължи в срок, определен от Общото събрание на членовете, приело бюджета за текущата година.

 

Чл.39. Общото събрание на членовете може да вземе решение за извършване на допълнителни имуществени вноски от членовете в полза на АСЕТИ, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности.

 

Чл.40. АСЕТИ води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

 

Чл.41. (отм. - Решение по Протокол на ОС от 16.12.2021г.)

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АСЕТИ

Чл.42. АСЕТИ се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание и
 2. в предвидените от закона случаи.

 

Чл.43. /1/ При прекратяване на АСЕТИ се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на закона.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на АСЕТИ се разпределя поравно между членовете.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Всички неуредени в този Устав въпроси се решават от органите за управление на АСЕТИ съобразно тяхната компетентност и в съответствие с действащото в Република България законодателство.

 

 • 2. Този Устав е приет на Учредителното събрание на АСЕТИ, проведено на 11.05.2006 година в град София и е изменен и допълнен с решения от Общите събрания на членовете, проведени на 27.05.2008 година, 16.12.2015 година и 16.12.2021 година..